Udgivet fre d. 21. dec 2018, kl. 13:22

Skt. Lukas Kunstforening

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skt. Lukas Kunstforening
Søndag den 6. januar 2019 kl. 14.30 i Sognehuset ved Skt. Lukas Kirke, Århus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet
4. Fastsættelse af kontingent – (der er forslag om, at kontingentet for 2019 fastsættes til
300kr., se referat fra sidste generalforsamling)
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Flg. er på valg: Grete Perlt, Nelli Hermansen,
Runa Larsen (suppleant) (alle modtager genvalg).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Orientering om fremtidige aktiviteter
9. Eventuelt
10. Bortlodning af de i årets løb indkøbte værker

Det er kun medlemmer af Kunstforeningen, som er valgbare til bestyrelsen og har stemme- og taleret.

Som medlem kan du deltage i udlodningen af årets indkøbte kunstværker ved fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, som afleveres til dirigenten inden generalforsamlingen.

Husk, at betaling af kontingent for 2019 først kan ske efter fastsættelsen heraf på
generalforsamlingen.

Fornyelse af medlemskab kan ske enten ved kontant betaling, ved indbetaling på konto nr. 1551 3629071482 eller på Mobile Pay 25583. HUSK TYDELIGT NAVN, EFTERNAVN OG MEDLEMSNUMMER.

OBS! Husk fernisering med Christel Maria Nolle kl. 13.30 – lige inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Anna-Kirstine Henriksen
formand

Kategorier Nyt fra Kunstforeningen